WYNAGRODZENIE ZA STAŻ

1. W związku z realizacją stażu Stażysta otrzyma stypendium stażowe, płatne z budżetu Projektu, w maksymalnej wysokości: 8 880 PLN brutto (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), przy założeniu, że miesięczne stypendium stażowe nie może przekroczyć maksymalnego poziomu 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy 160 godzinach stażu w miesiącu. W przypadku mniejszej liczby godzin stażu w miesiącu, stypendium nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanego przez Stażystę.

2. Stypendium stażowe jest finansowane ze przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu: „ROZWIŃ SKRZYDŁA – innowacyjne kompetencje geografa na współczesnym rynku pracy: wysokiej jakości program stażowy dla studentów nauk o Ziemi na WNGiG UAM”, o numerze POWR.03.01.00-00-S170/17

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 wypłacone będzie po obowiązkowych potrąceniach wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (składki ZUS).

4. Stypendium stażowe będzie wypłacane w 3 miesięcznych ratach po przedstawieniu wypełnionego przez Stażystę Dziennika stażu, w terminie 10 dnia każdego następnego miesiąca od zakończenia stażu. Wpisy w Dzienniku stażu muszą być potwierdzone przez Opiekuna stażu.

5. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty i podatki, do uiszczenia których może być zobowiązany Stażysta w związku z otrzymaniem stypendium.

6. Wypłata stypendium zostanie dokonana w zależności od posiadania środków na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby Projektu. Termin wypłaty stypendium stażowego może ulec zmianie w przypadku opóźnienia w przekazywaniu środków na konto projektu przez Instytucję Pośredniczącą.

7. Wysokość stypendium stażowego wypłacanego stażyście dla staży odbywanych za granicą (AMUPS – stacja polarna UAM w Poznaniu) wynosi 13 320 PLN (słownie: trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) brutto. Zostanie ono również wypłacone w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem jak w § 8 pkt 2-6.

8. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów lub w przypadku niespełnienia innych postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy uczestnictwa w stażu przez Stażystę, Uczelnia ma prawo do wypowiedzenia Umowy uczestnictwa w stażu w trybie natychmiastowym, co jest jednoznaczne z obowiązkiem zwrotu przez Stażystę całości otrzymanej kwoty stypendium stażowego oraz dofinansowania zakwaterowania.