PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STAŻ

ETAP I – DLA KANDYDATA

KROK 1 – PAKIET KANDYDATA (od 21.03 do 4.04.2018)

Wypełnienie i przesłanie Ankiety w sprawie deklaracji udziału w projekcie, która dostępna jest pod adresem www:

https://goo.gl/forms/JheAAuREZnJbxnmN2

oraz przesłanie na adres skrzydla@amu.edu.pl do dn. 4.04.2017 r. następujących dokumentów:

1. CV wraz z listem motywacyjnym oraz
2. zeskanowany wypełniony Formularz rekrutacyjny dla kandydata do projektu. Formularz przed zeskanowaniem musi być podpisany (niebieskim długopisem)

KROK 2 – OGŁOSZENIE LISTY STAŻYSTÓW (11.04.2018)

Ogłoszenie listy studentów zakwalifikowanych do odbycia staży na stronie www projektu.

CV wraz z listem motywacyjnym zostanie przekazane pracodawcom.

KROK 3 – RECRUITMENT DAYS (11.04-4.05.2018)

RECRUITMENT DAYS czyli udział w spotkaniu rekrutacyjnym w siedzibie wybranego pracodawcy.
Niektórzy pracodawcy zastrzegają sobie prawo samodzielnego wyboru stażystów. Rekrutacja na staż zostanie wówczas przeprowadzona samodzielnie przez pracodawcę.

KROK 4 – OGŁOSZENIE LISTY MIEJSC STAŻOWYCH (8.05.2018)

Ogłoszenie listy miejsc stażowych na stronie www projektu.

Przekazanie osobiście do Biura Projektu w dn. 21.05-25.05.2017, w godz. 10:00-14:00, wstępnego pakietu dokumentów stażysty:

 • DEKLARACJA UCZESTNICTWA W STAŻU
 • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
 • ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU WNGIG O STATUSIE STUDENTA

KROK 5 – PRZYGOTOWANIE DO STAŻU (maj – czerwiec 2018)

29 maja 2018 – zebranie ze stażystami, odbiór SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

do 8.06.2018:

 1. Wizyta u pracodawcy – wypełnienie wspólnie Umowy uczestnictwa w stażu i Programu stażu (przygotowany wspólnie z Opiekunem stażu),
 2. Wypełnienie internetowych Ankiet wiedzy o pracodawcy i ankiety kompetencji
 3. Wykonanie badań lekarskich
 4. Przekazanie dokumentów stażowych do Biura Projektu:
 • Umowa uczestnictwa w stażu z Programem stażu,
 • Wynik badań lekarskich (kopia),
 • Zapytanie ofertowe wraz z trzema ofertami cenowymi na miejsca zakwaterowania (dla osób z refundacją noclegów)
 1. W terminie 11.06-15.06.2017 odbiór z Biura Projektu podpisanej Umowy uczestnictwa w stażu i przekazanie jej pracodawcy w dniu rozpoczęcia stażu.

  Wypełnienie internetowych Ankiet wiedzy o pracodawcy i ankiety kompetencji.


  ETAP II – STAŻ

  KROK 6 – STAŻ (18 czerwca- wrzesień 2018)

  Przesłanie skanu  Karty szkolenia BHP na adres skrzydla@amu.edu.pl oraz Umowy najmu zakwaterowania (dla osób otrzymujących refundację noclegów) do dn. 2.07.2017 r.

  Co miesiąc – przesłanie wypełnionego i podpisanego przez stażystę i opiekuna stażu miesięcznego Dziennika stażu na adres skrzydla@amu.edu.pl (do 25 dnia każdego miesiąca stażu: lipca, sierpnia) jest to podstawą przelania stypendium stażowego. Dzienniki stażu będą sprawdzane i akceptowane przez Koordynatorów ze strony Uczelni.

  Osoby otrzymujące refundację noclegów przekazują oryginał Rachunku/Faktury za zakwaterowanie.

  KROK 7 – KONIEC STAŻU (październik 2018)

  W ciągu siedmiu dni od zakończenia stażu Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia osobiście w Biurze Projektu następujących dokumentów:
  – Dziennik stażu (całość z trzech miesięcy, oryginał ! podpisany przez stażystę i opiekuna stażu),
  – Sprawozdanie z realizacji stażu,
  – Zaświadczenie ukończenia stażu podpisane przez Opiekuna stażu (w 2 egzemplarzach).

  Przekazanie całości dokumentów jest warunkiem otrzymania trzeciego stypendium stażowego!

  październik 2018 – wydanie Certyfikatów ukończenia stażu