OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Stażysta, przed rozpoczęciem stażu, jest zobowiązany do złożenia dokumentów określonych w Szczegółowych warunkach rekrutacji, o których mowa w § 5 pkt 6 i 9.

2. Stażysta zobowiązuje się :

a) rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Umowie o staż,

b) odbyć staż w miejscu, czasie i zgodnie z zasadami, warunkami i programem określonym przez Uczelnię i Pracodawcę,

c) wykonywać zadania w ramach stażu rzetelnie, terminowo i bez usterek,

d) w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych zadaniach Stażysta zobowiązuje się do ich nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia,

e) dbać o dobro Pracodawcy oraz zachować w tajemnicy informacje natury organizacyjnej, handlowej, technicznej, technologicznej itp., których wyjawienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę,

f) pisemnie poinformować Biuro Projektu o przerwaniu stażu w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu,

g) przedłożenia w Biurze Projektu wypełnionych i podpisanych dokumentów wymienionych w Umowie o staż, w tym w szczególności Dziennika stażu, Raportu końcowego oraz zaświadczenia odbycia stażu,

h) dostarczyć do Biura Projektu dane i informacje niezbędne do ubezpieczenia NNW oraz przeprowadzenia badań lekarskich, oraz poddać się wymaganym badaniom lekarskim,

i) w przypadku otrzymania dofinansowania zakwaterowania przedłożyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty zakwaterowania w miejscu wykonywania stażu, w tym umowę wynajmu mieszkania, potwierdzenie przelewu za czynsz, rachunek albo fakturę,

j) w przypadku otrzymania dofinansowania kosztów dojazdu przedłożyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty dojazdu do miejsca wykonywania stażu, w tym bilety,

k) w przypadku otrzymania dofinansowania kosztów biletów komunikacji miejskiej przedłożyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty przejazdów, w tym bilety miesięczne oraz listy obecności na stażach.

3. W ciągu siedmiu dni od zakończenia stażu Stażysta jest zobowiązany do przedłożenia w Biurze Projektu wypełnionego:

a. Dziennika stażu,

b. Raport z realizacji stażu,

c. Zaświadczenia o ukończeniu stażu podpisanego przez Opiekuna stażu.

4. Warunkiem uczestnictwa w stażu jest wypełnienie:

a. Pre- i Posttestu wiedzy weryfikującego stan wiedzy Stażysty nt. zasad i zakresu wykonywania pracy na stanowisku pracy oferowanym stażyście przez Pracodawcę.

b. Arkusza oceny kompetencji interpersonalnych i samoorganizacyjnych.