LISTA PRACODAWCÓW OFERUJĄCYCH STAŻE

Lista pracodawców jest aktualizowana na bieżąco.

Informacja o miejscach stażowych dla studentów Geoinformacji jest tu: http://awansgeo.home.amu.edu.pl/staze/lista-pracodawcow-oferujacych-staze/

Biuro Prognoz AURA (Poznań)

Informacje o pracodawcy: http://aura.com.pl/

Ogólny program stażu:

Liczba stażystów: 1 osoba

Wymagania w stosunku do stażysty:

Lokalizacja stażu: ul. Hetmańska 32 lok. 8, 60-252 Poznań

Kontakt: Prezes Jarosław Bernatowicz, e-mail: boss@aura.com.pl, tel.: 61 856-05-70

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)

Informacje o pracodawcy: http://www.imgw.pl/

Ogólny program stażu:

Liczba stażystów: 2 studentów

Wymagania w stosunku do stażysty: 1 osoba ze specjalizacją z zakresu hydrologii, 1 osoba ze specjalizacją z zakresu meteorologii ( w tym aktynometrii)

Lokalizacja stażu: Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo Obserwacyjnej w Warszawie, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

Kontakt: Pan Ksawery Skąpski, Operacyjny Szef Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej; e-mail: ksawery.skapski@imgw.pl, tel.: 22 56-94-344, 503-122-349; Pan Michał Marcinkowski, Zastępca Kierownika Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej ds. Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych i Geoinformacji; e-mail: michal.marcinkowski@imgw.pl, tel.: 22 56-94-377, 781-774-221.

KOMPASS CONSULTING Poznań

Informacje o pracodawcy:

Ogólny program stażu:

Liczba stażystów:

Wymagania w stosunku do stażysty:

Lokalizacja stażu:

Kontakt:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) Poznań

Informacje o pracodawcy: http://www.podgik-poznan.pl/

Ogólny program stażu:

Liczba stażystów: 5 studentów

Wymagania w stosunku do stażysty:

Lokalizacja stażu: ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Kontakt: Pani Anna Wojtkowiak, e-mail: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl, tel.: 61 841-05-08

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) Poznań

Informacje o pracodawcy: http://poznan.rdos.gov.pl/

Ogólny program stażu:

Liczba stażystów: 5 studentów

Wymagania w stosunku do stażysty:

Lokalizacja stażu: ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

Kontakt: Pan Rafał Dudziak, e-mail: praktyki.poznan@rdos.gov.pl

Urząd miasta (miejscowość do wyboru)
Urząd gminy (gmina do wyboru)
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Informacje o pracodawcy:

Ogólny program stażu:

Liczba stażystów:

Wymagania w stosunku do stażysty:

Lokalizacja stażu:

Kontakt:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu

Informacje o pracodawcy: http://www.wfosgw.poznan.pl/

Ogólny program stażu:

Liczba stażystów: 2 studentów

Wymagania w stosunku do stażysty: studenci kierunku Zarządzanie Środowiskiem

Lokalizacja stażu: ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań

Kontakt: Pani Anna Kamińska, e-mail: anna.kaminska@wfosgw.poznan.pl, tel.: 61 845-62-36

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Poznaniu

Informacje o pracodawcy:

Ogólny program stażu:

Liczba stażystów:

Wymagania w stosunku do stażysty:

Lokalizacja stażu:

Kontakt:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) (Wody Polskie) w Poznaniu

Informacje o pracodawcy: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/

Ogólny program stażu

 1. Podstawowe zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej w świetle przepisów nowej ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz 1566 ze zm.) w aspekcie wydawania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zgód wodnoprawnych poprzez wydawanie pozwoleń wodnoprawnych praz przyjęcie zgłoszeń wodnoprawnych (1 stażysta; miejsce odbywania stażu: RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, Wydział Zgód Wodnoprawnych);
 2. Zgody Wodnoprawne (pozwolenia wodnoprawne), jako instrument w zarządzaniu zasobami wodnymi oraz inne decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. Procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych; tryb odwoławczy; postępowania nadzwyczajne (2 stażystów; miejsce odbywania stażu: RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, Wydział Zgód Wodnoprawnych);
 3. Postępowania administracyjne w zakresie wydawania zgód wodnoprawnych (1 stażysta; miejsce: Zarząd Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, Dział Zgód Wodnoprawnych).

Liczba stażystów: 4 studentów

Wymagania w stosunku do stażysty:

Lokalizacja stażu: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, ul. Szewska 1, 61-003 Poznań.

Kontakt: Anna Kozłowicz, e-mail: anna.kozlowicz@poznan.rzgw.gov.pl, tel.: 61 856-77-26

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Informacje o pracodawcy:

Ogólny program stażu:

Liczba stażystów:

Wymagania w stosunku do stażysty:

Lokalizacja stażu:

Kontakt:

Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP)

Informacje o pracodawcy: http://www.goap.org.pl/

Ogólny program stażu:

Liczba stażystów: 8 studentów

Wymagania w stosunku do stażysty: preferowani studenci II roku studiów magisterskich

Lokalizacja stażu: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

Kontakt: Pani Małgorzata Kostowiecka, e-mail: kostowiecka.m@goap.org.pl, tel.: 61 646-74-29

P.P.H.U. GEPOL Sp. z o.o.

Informacje o pracodawcy: http://www.gepol.com.pl/index.php

Ogólny program stażu:

Liczba stażystów: 3 osoby

Wymagania w stosunku do stażysty:

Lokalizacja stażu: ul. Dąbrowskiego 75/44, 60-523 Poznań

Kontakt: Pan Przemysław Kokociński, e-mail: gepol@gepol.com.pl, tel.: 61 843-04-97

Instytut Lotnictwa

Informacje o pracodawcy: http://ilot.edu.pl/

Ogólny program stażu:

Zagadnienia poruszane podczas stażu dotyczą głównie:

 • Budowy i zastosowania bezzałogowych statków powietrznych
 • Produktów otrzymywanych z przetworzenia zdjęć pochodzących z niemetrycznych kamer cyfrowych
 • Zdjęć lotniczych jako materiału źródłowego w Systemach Informacji Geograficznej

Program praktyk realizowanych w Zakładzie Teledetekcji Instytutu Lotnictwa przewiduje wykonanie ćwiczeń obejmujących praktyczne zastosowanie wiedzy z przedmiotów takich jak:

 

1)    Geodezyjne Pomiary Szczegółowe

 • Pomiar szczegółów sytuacyjnych z wykorzystaniem odbiornika GPS/RTK
 • Założenie i wyrównanie osnowy polowej
 • Opracowanie danych pomiarowych

2)    Fotogrametria

Fotogrametria Bliskiego Zasięgu

 • Prosta kalibracja kamer cyfrowych
 • Tworzenie modelów 3D wybranych obiektów

Fotogrametria Lotnicza

 • Planowanie i przygotowania trasy lotu fotogrametrycznego
 • Przetworzenie zdjęć z kamery metrycznej z wykorzystaniem oprogramowania Agisoft
 • Przetworzenie zdjęć z wielospektralnej kamery niemetrycznej (zbudowanej w Zakładzie Teledetekcji) z wykorzystaniem oprogramowania Agisoft

3)    Teledetekcja

 • Praca z oprogramowaniem teledetekcyjnym
 • Opracowanie danych spektralnych
 • Przegląd systemów satelitarnych i propozycja wykorzystania scen satelitarnych w interdyscyplinarnych projektach naukowych
 • Kalkulator rastra, obliczanie wskaźników teledetekcyjnych zdjęć wielospektralnych, z uwzględnieniem bliskiej i dalekiej podczerwieni pozyskanych z niemetrycznej kamery wielospektralnej i/lub z systemów Landsat i/lub Eumetcast

 4)    Systemy Informacji Przestrzennej

 • Prace projektowe, wspomaganie tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej
 • Przetwarzanie zdjęć z kamery metrycznej i niemetrycznej z wykorzystaniem oprogramowania Agisoft

 5)    Bezzałogowe Statki Powietrzne 

 • Prace projektowe i techniczne, wspomaganie zespołu w konstruowaniu rozwiązań dla BSP
 • Opracowania prawno-techniczne i wspomagające prowadzenie lotów bezzałogowych

6)    Geomarketing

 • Tworzenie propozycji oraz ofert dla potencjalnych podmiotów współpracujących
 • Pomoc w pozyskiwaniu podmiotów do współpracy

 7)    Prezentacja wyników badań/przeprowadzonych prac

 • Przygotowanie do prezentacji raportów z przeglądu danego zagadnienia
 • Przygotowanie do prezentacji dyplomowej

Liczba stażystów: 3 studentów z projektu „ROZWIŃ SKRZYDŁA” + 1 student z projektu „AWANS GEOKOMPETENCYJNY”

Wymagania w stosunku do stażysty: preferowani studenci specjalności kartografia i teledetekcja oraz geoinformacja

Lokalizacja stażu: Instytut Lotnictwa, Zakład Teledetekcji, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

Kontakt: