KRYTERIA WYBORU STAŻYSTY

Przy wyborze Stażystów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

a. parytet płci (na staże zostanie przyjętych 31 kobiet i 30 mężczyzn w roku akademickim 2017/2018 oraz 32 kobiety i 32 mężczyzn w roku akademickim 2018/2019, możliwe jest dokonanie przesunięć liczby miejsc między I i II edycją projektu),

b. orzeczenie o niepełnosprawności (1 pkt.)

c. średnia ocen z ostatniego roku akademickiego (3,0 -3,49 (2 pkt.), 3,5 -3,59 (3 pkt.), 4 -4,49 (4 pkt.), 4,5 – 5,0 (5 pkt.)),

d. zaangażowanie w rozwój uczelni np. koła naukowe, samorząd studentów, organizacje studenckie (2pkt.),

e. uczestnictwo w projektach naukowych (np. GEOCENTRUM), publikacje, konferencje (2 pkt.).