O PROJEKCIE

Celem głównym projektu ROZWIŃ SKRZYDŁA – innowacyjne kompetencje geografa na współczesnym rynku pracy: wysokiej jakości program stażowy dla studentów nauk o Ziemi na WNGiG UAM nr POWR.03.01.00-00-S170/17-01 jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w kompetencje odpowiadające potrzebom gospodarki i pracodawców, ułatwiających im funkcjonowanie w strukturach pracodawców.

Uczestnicy projektu to grupa 125 studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (61 osób w 2018 roku i 64 osoby w 2019 roku) dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia (tj. III rok studiów licencjackich i II rok studiów magisterskich) na kierunkach:

 • Geografia (wszystkie specjalności: ogólna, geoinformacja, ekologia miasta, hydrologia, meteorologia i klimatologia, kartografia i topografia, geografia społeczno-ekonomiczna i monitoring geoekosystemów)
 • i Zarządzanie środowiskiem

Realizacja 3-miesięcznych staży pozwoli studentom – stażystom:

 • uzupełnić wiedzę teoretyczną o umiejętności praktyczne i doświadczenie w zawodzie, zyskując przygotowanie do pracy w:

  – przedsiębiorstwach
  – administracji publicznej
  – jednostkach naukowo-badawczych

 • zyskać wiedzę nt. funkcjonowania

pracodawców w zakresie:
– misji, wizji, celów
– procedur i standardów
– środowiska pracy specjalistów z branży

rynku pracy:
– poznają specyfikę relacji pomiędzy podmiotami
– nawiążą kontakty z potencjalnymi pracodawcami

 • rozwinąć oczekiwane przez pracodawców kompetencje:
  organizacyjne (organizacja pracy, określanie priorytetów, harmonogramowanie)
  interpersonalne w zakresie komunikacji (praca w zespole, komunikowanie się).

W ramach projektu realizowane są 3 zadania:

Zadanie 1: OBSERWATOR ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO: krajowe staże praktyczne z zakresu pozyskiwania danych środowiskowych poprzez badania terenowe i laboratoryjne, monitoringu środowiska i przygotowywania ocen środowiskowych

Zadanie 2: PRACOWNIK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ: krajowe staże praktyczne z zakresu udostępniania danych przestrzennych i środowiskowych oraz podejmowania decyzji administracyjnych

Zadanie 3: BADACZ POLARNY zagraniczne staże praktyczne z zakresu prowadzenia badań polarnych

Korzyści płynące z udziału w stażach, wykraczających poza program nauczania na studiach, to:

 • zaświadczenie o ukończeniu stażu,
 • opinia pracodawcy,
 • zdobycie doświadczenia przydatnego w poszukiwaniu pracy,
 • możliwość podjęcia pracy u jednego z pracodawców uczestniczących w projekcie.

Projekt Rozwiń skrzydła, będący autorskim projektem przygotowanym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM rozpoczął się 1 listopada 2017 r., a zakończy się 31 października 2019 r. Obejmuje on dwie edycje:

I EDYCJA: 1 listopada 2017 r. – 31 października 2018 r.

II EDYCJA: 1 listopada 2018 r. – 31 października 2019 r.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kwota dofinansowania: 1 818 557,93 zł